sahypa_banner

Habarlar

 • Mikrofiber polotensasy - täsirli we ýeňil

  Mikrofiber polotensasy - täsirli we ýeňil

  Mikrofiber polotensasy bilen tanyşdyrmak - ähli guratmak zerurlyklaryňyzyň iň esasy çözgüdi.Qualityokary hilli mikrofiber materialdan ýasalan bu polotensa hem täsirli, hem-de ýeňil bolup, ähli başdan geçirmeleriňizi ýeňilleşdirýär.“Microfiber Warp Towe” -niň tapawutly aýratynlyklaryndan biri ...
  Koprak oka
 • Iň ýokary siňdiriş we çydamlylyk bilen golf polotensasy

  Iň ýokary siňdiriş we çydamlylyk bilen golf polotensasy

  Iň ýokary siňdiriji we çydamly golf polotensasy, ähli derejeli golfçylar üçin iň esasy aksessuar.Bu golf polotensasy çydamlylygy we siňdirişi göz öňünde tutup ussatlyk bilen döredildi.Golf sumkasyna iň oňat goşundy, elmydama arassa we gury ýapyşmagyňyzy üpjün edýär ...
  Koprak oka
 • Kompozit awtoulag ýuwulýan polotensany çalt guratmak

  Kompozit awtoulag ýuwulýan polotensany çalt guratmak

  Çalt guratýan awtoulag ýuwulýan polotensalar, çynlakaý awtoulag söýüjileri üçin hökmany enjamlar bolmaly.Bu polotensa, ajaýyp berkligi we täsirliligi üpjün etmek bilen, ulagyňyzy ýuwmagyň we guratmagyň ekologiýa taýdan arassa we täsirli usulyny üpjün edýär.Polotensanyň bu görnüşi birnäçe gatlakdan durýar ...
  Koprak oka
 • Arassa pagta polotensasyny nädip saklamaly

  Arassa pagta polotensasyny nädip saklamaly

  Arassa pagta polotensalarynyň aýratynlyklary: 1. Arassa pagta polotensalarynyň güýçli gigroskopikligi we ulalmagy 4 ~ 10% töweregi;2. Arassa pagta polotensalary aşgazana çydamly we kislota çydamly däl.Polotensalar organiki däl kislotalar üçin gaty durnuksyz, hatda gaty suwuk kükürt kislotasy polotensalara zeper ýetirip biler, ýöne orga ...
  Koprak oka
 • Arassalaýyş düzgüniňizi mikrofiber polotensalary bilen öwüriň

  Arassalaýyş düzgüniňizi mikrofiber polotensalary bilen öwüriň

  Mikrofiber öz agramyndan 7 esse tozany, bölejikleri we suwuklyklary siňdirip biler.Her süzgüç saçyň diňe 1/200 bölegidir.Şonuň üçin mikrofiberiň aşa arassalaýyş güýji bar.Filamentleriň arasyndaky boşluklar suw, sabyn ýa-da ýuwujy serişdeler bilen ýuwulýança tozany, ýag tegmillerini we kirleri siňdirip biler.Boldy ...
  Koprak oka
 • Awtoulag polotensalarynda merjen ýüň polotensalarynyň aýratynlyklary?

  Awtoulag polotensalarynda merjen ýüň polotensalarynyň aýratynlyklary?

  Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen merjen ýüň polotensasy, el degirmek üçin rahat duýýan super süýümli materialdan ýasalýar.Iki taraplaýyn galyňlaşdyrylan merjen ýüňi hapany netijeli aýyryp biler.Mata gaty ýumşak, ulagy sürtülende maşynyň reňkine zyýan bermeýär, ajaýyp suw siňdirişine eýe ...
  Koprak oka
 • Adingitip barýan mikrofiber polotensalary bilen iş salyşmak üçin maslahatlar

  Adingitip barýan mikrofiber polotensalary bilen baglanyşykly maslahatlar Biziň kompaniýamyz esasan mikrofiber polotensalaryny dolandyrýar we satýar.Olar bilen deňeşdirilende, diňe bir suwuň gowy siňdirilmegi we zyýansyzlandyryş täsiri bilen çäklenmän, saçyň aýrylmazlygy, uzak ömri, aňsat arassalanmagy we ýitmegi aňsat däl ....
  Koprak oka